இறக்கை விரிக்கும் மரம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

இறக்கை விரிக்கும் மரம்

Book Type
சிறுவர் நாவல்
Weight
120.00 Gms

Out of Stock

70.00

வானத்தில் பறக்க ஆசைப்படுகிறது ஒரு மரம். பூமியில் வேரூன்றி வாழ்வது
முக்கியமானதா, இல்லை வானில் பறந்துத் திரிவது சிறந்ததா என மரம் இறக்கை
விரித்துப் பறந்து உண்மையைக் கண்டறிகிறது. வேடிக்கையும் விசித்திரமும்
கொண்ட இக்கதையை வாசிக்கும் சிறுவர்கள் இறக்கை இல்லாமலே பறப்பார்கள்
என்பதே இதன் தனிச்சிறப்பு.

வானத்தில் பறக்க ஆசைப்படுகிறது ஒரு மரம். பூமியில் வேரூன்றி வாழ்வது
ுக்கியமானதா, இல்லை வானில் பறந்துத் திரிவது சிறந்ததா என மரம் இறக்கை
ிரித்துப் பறந்து உண்மையைக் கண்டறிகிறது. வேடிக்கையும் விசித்திரமும்
ொண்ட இக்கதையை வாசிக்கும் சிறுவர்கள் இறக்கை இல்லாமலே பறப்பார்கள்
ன்பதே இதன் தனிச்சிறப்பு.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.