Loading... Please wait...

Category

Our Newsletter


கொஞ்சம் பயமாயிருக்கிறது

  • கொஞ்சம் பயமா இருக்கிறது, கவி நர்மதா, Konjam bayama irukkirathu, Kavi Narmatha
Price:
Rs.90.00
Cash on delivery availability:
Weight:
150.00 Grams
Rating:
( )
Shipping:
Calculated at checkout
Gift Wrapping:
Options available
Quantity:
Bookmark and Share


Product Description

தீர்க்கமான பெண்ணியவாதிகள்
முற்போக்குச் செயல்பாட்டாளராகவும், சமூக
அக்கறையாளராகவும் தானாக மாறிவிடும் இயல்பை
இவரது ஒவ்வொரு வரியிலும் உணரலாம்.
முற்போக்குப் படைப்பாளிகளின் உரிமைக்குரல்கள்
நெரிபடும் இன்றைய அபாய காலகட்டத்தில்
நர்மதா போன்றவர்கள் உயரத்தூக்கிக்
கொண்டாடப்பட வேண்டியவர்கள்.
உண்மையில் இக்கவிதைகளுக்கு எந்த
உறைகல்லும் தேவையில்லை. அவரது முகநூல்
பக்கத்தில் வெளியாகி ஏற்கெனவே நூறு நூறு
விருப்பங்களை அள்ளிச் சேர்த்தவை.
படித்து முடித்து நீங்களும் விரும்பி நிமிர்வதற்குள்
நர்மதா அடுத்த படைப்போடு காத்திருப்பார்.
சீக்கிரம்.. சீக்கிரம்!
 
வாழ்த்துக்களுடன்
தாண்டவக்கோன்
b˜‚èñ£ù ªð‡Eòõ£Fèoe
ºŸ«ð£‚°„ ªêò™ð£†ì£÷ó£è¾‹, êÍè
Ü‚è¬øò£÷ó£è¾‹ î£ù£è ñ£PM´‹ Þò™¬ð
Þõó¶ 嚪õ£¼ õKJ½‹ àíóô£‹.
ºŸ«ð£‚°Š ð¬ìŠð£OèO¡ àK¬ñ‚°ó™èoe
ªïKð´‹ Þ¡¬øò Üð£ò è£ô è†ìˆF™
ï˜ñî£ «ð£¡øõ˜èoe àòóˆÉ‚A‚
ªè£‡ì£ìŠðì «õ‡®òõ˜èoe.
à‡¬ñJ™ Þ‚èM¬îèÀ‚° â‰î
à¬ø虽‹ «î¬õJ™¬ô. Üõó¶ ºèË™
ð‚èˆF™ ªõOò£A 㟪èù«õ ËÁ ËÁ
M¼Šðƒè¬÷ ÜoeO„ «ê˜ˆî¬õ.
𮈶 º®ˆ¶ cƒèÀ‹ M¼‹H GI˜õoe
ï˜ñî£ Ü´ˆî ð¬ìŠ«ð£´ 裈F¼Šð£˜.
Y‚Aó‹.. Y‚Aó‹!

Find Similar Products by Category

Write your own product review

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Currency Converter

Choose a currency below to display product prices in the selected currency.

India Indian Rupee

Add to Wish List

Click the button below to add the கொஞ்சம் பயமாயிருக்கிறது to your wish list.

You Recently Viewed...